Category (6)

ID : 67014
Brand : กลูแร็ท (Glue Rat)
Last Update : 01/05/2559 16:31 Preview : 23,447
กาวดักหนูถาด กลูแร็ท (Finished Trapping Rat Glue - Tray) กาวดักหนูสำเร็จรูปแบบถาด พร้อมใช้งาน บรรจุ 2 ถาด ต่อ กล่อง ปริมาณสุทธิ 100 กรัม
ID : 67251
Brand : กลูแร็ท
Last Update : 01/05/2559 16:28 Preview : 22,591
กาวดักหนูกล่อง กลูแร็ท (Finished Trapping Rat Glue - Box) กาวดักหนูสำเร็จรูป แบบกล่อง ปริมาณสุทธิ 100 กรัม
ID : 67253
Brand : กลูแร็ท (Glue rat)
Last Update : 10/07/2555 02:30 Preview : 30,924
กาวดักหนูกระป๋อง 1/2 ปอนด์ กลูแร็ท (Rat Glue - Can 1/2 Pound) แบบกระป๋องเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความคุ้มค่า เพราะหนึ่งกระป๋องสามารถเทใช้งานได้ถึง 3-4 ครั้ง **แถมถาดฟรีทุกกระป๋อง** ปริมาณสุทธิ 220 กรัม
ID : 67254
Brand : คิลแรท (Kill Rat)
Last Update : 13/08/2560 19:27 Preview : 18,896
กาวดักหนูกระป๋อง 1/2 ปอนด์ คิลแร็ท (Rat Glue - Can 1/2 Pound) เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความคุ้มค่า เพราะหนึ่งกระป๋องสามารถเทใช้งานได้ถึง 3-4 ครั้ง **แถมถาดฟรีทุกกระป๋อง** ปริมาณสุทธิ 220 กรัม
ID : 67255
Brand : แมลงปอ (Dragonfly)
Last Update : 10/07/2555 01:48 Preview : 16,828
กาวดักแมลงวัน แมลงปอ (Finished Trapping Fly Glue – Set) กาวดักแมลงวันแผงสำเร็จรูป ปริมาณสุทธิ 85 กรัม
ID : 67256
Brand : ปลาบิน (Flying Fish)
Last Update : 10/07/2555 02:28 Preview : 16,683
กับดักจับแมลงสาบ ปลาบิน (Finished Trapping Cockroach - Box) เป็นการออกแบบใหม่ เพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น ซึ่งการออกแบบได้ถูกพัฒนาจากการที่ได้ศึกษาอุปนิสัยของแมลงสาบ ปริมาณสุทธิ 180 กรัม